વલસાડ જીલ્લામાં આજે કોરોના 16 કેસ આવ્યા

0
268

તાલુકાનું નામ કેસ પુરુષ સ્ત્રી
વલસાડ ૦૮ ૦૪ ૦૪
પારડી ૦૩ ૦૨ ૦૧
વાપી ૦૦ ૦૦ ૦૦
ઉમરગામ ૦૩ ૦૩ ૦૦
ધરમપુર ૦૦ ૦૦ ૦૦
કપરાડા ૦૨ ૦૧ ૦૧
કુલ ૧૬ ૧૦ ૦૬

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here